top of page

公司门户

部门名称及联络人

执行管理

Đỗ Lê Hoàn (Mr. Hoan)

首席运营官

+84 0904.011.158

销售@quanchauplastic.com

研发(战略)

安迪鲍尔博士

策略顾问

+1 (720) 785 - 4823

海外@quanchauplastic.com

进出口

Thúy Hòa(Hoa夫人)

出口主管

+84 0973.663.887

销售@quanchauplastic.com

技术的

Dang Huy Binh(平先生)
技术部部长

+84 0395.633.277

销售@quanchauplastic.com

人力资源

Huyền Diễm(吴廷琰夫人)

人力资源主管

+84 0357.387.595

hr.quanchauchulai@quanchauplastic.com

质量控制

Phan Huy (Mr. Huy)

设计与质量控制主管

+84 0906.799.585

销售@quanchauplastic.com

规划

Huyen Trang (Mrs. Trang)
企划部部长

+84 0905.634.967

销售@quanchauplastic.com

国内销售

Công(丛女士)

国内销售代表

+84 0399.527.655

销售@quanchauplastic.com

会计

Bich Lam(林太太)

会计部部长

+84 0988.098.078

销售@quanchauplastic.com

购买

Huynh Ngọc(黄先生)

采购部部长

+84 0935.966.268

销售@quanchauplastic.com

公司活动

我们定期安排活动,包括但不限于公司充实、论坛、郊游和研究研讨会。在下方了解更多关于我们公司活动的信息。

项目小组

我们公司的活动、文化和时刻对于了解我们的能量、动力和工艺至关重要,请浏览下面的团队页面。

bottom of page