top of page
Banner final 2.png

客户名单

我们被公认为是越南聚丙烯品牌的领先者,为越南和日益全球化的市场提供高质量的产品。我们的核心客户主要是越南农业品牌和中国制造商。

越南国内客户

CJ Vina Agri (QCCL).jpeg

Vina Agri

越南

Hongha Feed (QCCL).jpeg

Hongha Feed

越南

SPD Aquaculture & Fisheries (QCCL).jpeg

SPD

越南

Frit Hue (QCCL).jpeg

Frit Hue

越南

Asia Nutrition Technologies (QCCL).jpeg

ANT

越南

CP Group (QCCL).jpeg

C.P. Group

越南

ViTTO (QCCL).jpeg

ViTTO

越南

Greenfeed (QCCL).jpeg

GreenFeed

越南

Dabaco Gropu (QCCL).jpeg

Dabaco Group

越南

de heus (QCCL).jpeg

de heus

越南

Uni-President (QCCL).jpg

Uni-President

越南

国际客户

Clientele - WANG ON FIBRES PTY LTD.jpg

Wang On Fibres

南非

Clientele - New Hope Liuhe (QCCL).jpg

New Hope Liuhe

马来西亚

Clientele - THE PACKAGING CO.,LTD.jpg

The Packaging Co., Ltd.

泰国

Clientele-TAUPLENE INDUSTRIES SDN. BHD..jpg

Tauplene

马来西亚

bottom of page