top of page
Image by Charles Forerunner

Quan hệ đối tác

Chúng tôi đã thiết lập quan hệ đối tác theo nguyên tắc trung thành lâu dài với các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh, các nhà sản xuất công nghiệp và các nhà sản xuất gia công máy polypropylene.

Pan-Iđối tác công nghiệp

CJ Vina Agri (QCCL).jpeg

VINA AGRI

Việt Nam

Asia Nutrition Technologies (QCCL).jpeg

CON KIẾN

Việt Nam

Dabaco Gropu (QCCL).jpeg

Tập đoàn Dabaco

Việt Nam

NPO-Các quan hệ đối tác liên quan

Hongha Feed (QCCL).jpeg

Hongha Feed

Trung Quốc

CP Group (QCCL).jpeg

Tập đoàn CP

Việt Nam

de heus (QCCL).jpeg

de heus

Việt Nam

bottom of page